ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถิติการเงิน (0-2283-5125, 0-2283-5622)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( Q4/2534 - Q1/2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  Q1/2567 pQ4/2566 rQ3/2566 rQ2/2566 rQ1/2566 Q4/2565
1ธนาคารพาณิชย์ 2/2,724,7442,731,0882,729,0342,711,6032,698,1262,695,421
2สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 3/2,159,5722,146,8642,087,3092,043,2652,003,1411,969,709
3ธุรกิจประกันภัย 4/465465451451628628
4สถาบันการเงินอื่น 5/306296331312322440
5รวม4,885,0874,878,7134,817,1254,755,6314,702,2174,666,198
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ประเภทการซื้อที่ดินเปล่า การซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้าน และการจัดหาที่อยู่อาศัย
2/ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมสาขาที่อยู่ในต่างประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ
3/ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4/ ข้อมูลของธุรกิจประกันชีวิต มีข้อมูลเฉพาะ สิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ส่วนข้อมูลสิ้นไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ใช้ข้อมูลของงวดก่อนคือ ไตรมาส 4 ปีก่อน และไตรมาส 2 ปีเดียวกัน ตามลำดับ
5/ สถาบันการเงินอื่นหมายถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
EC_MB_038 เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน 1/