การร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1. เว็บไซต์ : BOT Website (กรอกข้อมูลร้องเรียนด้านล่าง)

2. อีเมล : wbf@bot.or.th (งานรับเรื่องร้องเรียนทุจริต สตน.)

3. จดหมาย : ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

(จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน)

4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร 0-2283-5720

ธปท. จะรักษาความลับ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชัน
และผู้ร้องมีสิทธิตรวจสอบ ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

*
*