เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โปรดให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อผู้ให้บริการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด

การแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางนี้ เจ้าหน้าที่จะนำไปพิจารณาเพื่อยกระดับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบผู้ให้บริการ แต่จะไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายกรณีกับผู้แจ้งเรื่องหรือผู้ได้รับผลกระทบ

*
*
*
*