เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โปรดให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อผู้ให้บริการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด

การแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางนี้ เจ้าหน้าที่จะนำไปพิจารณาเพื่อยกระดับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบผู้ให้บริการ แต่จะไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายกรณีกับผู้แจ้งเรื่องหรือผู้ได้รับผลกระทบ

 

หากต้องการสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือ หรือร้องเรียนเป็นรายกรณี โปรดติดต่อที่เรื่องร้องเรียน (bot.or.th)

*
*
*
*