วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงการสื่อสารของแบงก์ชาติให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*