บริษัท ไซล็อต ดิจิทัล จำกัด

นิติบุคคลไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน
159/37 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ห้อง 2301 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)

การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร

วันที่ได้รับอนุญาต

23 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต

-

การให้บริการรับชำระเงินแทน

วันที่ได้รับอนุญาต

23 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต

-

หมายเหตุ : ข้อมูลประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน ภายใต้การกำกับของ ธปท. จะแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ข้อมูลรายชื่อคู่สัญญาของ ธปท. จะแสดงย้อนหลัง 1 ปี