บริษัท ไซเบอร์เนตติคส์ จำกัด

นิติบุคคลไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน
89/1 หมู่ที่ 14 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้นที่ 10 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2938-8080

ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

วันที่ได้รับอนุญาต

21 ตุลาคม 2548

วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต

15 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : ข้อมูลประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน ภายใต้การกำกับของ ธปท. จะแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ข้อมูลรายชื่อคู่สัญญาของ ธปท. จะแสดงย้อนหลัง 1 ปี