ระบบตรวจการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท.

ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท / ชื่อสถานประกอบการ / เลขที่ใบอนุญาต

ระบบตรวจสอบนิติบุคคลอันมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. คืออะไร?

ระบบการตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. ประกอบด้วยนิติบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. หรือมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ ธปท. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

หมายเหตุ : ระบบตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. ในส่วนของใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 แสดงเฉพาะใบอนุญาต บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ หากเป็นใบอนุญาตประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น ท่านสามารถตรวจสอบได้โดย >>คลิกที่นี่